Komisia víta predbežnú dohodu o európskom právnom predpise v oblasti klímy

Komisia víta dnešnú predbežnú dohodu spoluzákonodarcov o európskom právnom predpise v oblasti klímy, ktorý ako jeden z kľúčových prvkov Európskej zelenej dohody ukotvuje záväzok EÚ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu a priebežný cieľ znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990.

Okrem cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 sa dnešnou dohodou posilňuje európsky rámec pre opatrenia v oblasti klímy tým, že sa zavádzajú tieto prvky:

  • ambiciózny cieľ v oblasti klímy znížiť do roku 2030 čisté emisie aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a jasné vymedzenie príspevku k znižovaniu a odstraňovaniu emisií,

  • uznanie potreby posliniť záchyt uhlíka v EÚ  Komisia predloží návrhy v júni 2021,

  • postup na stanovenie cieľa v oblasti klímy na rok 2040 s ohľadom na orientačný rozpočet na emisie skleníkových plynov na obdobie 2030 – 2050, ktorý uverejní Komisia,

  • záväzok k záporným emisiám po roku 2050,

  • zriadenie Európskej vedeckej poradnej rady pre zmenu klímy, ktorá bude poskytovať nezávislé vedecké odporúčania,

  • prísnejšie ustanovenia týkajúce sa adaptácie na zmenu klímy.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku