Nové pravidlá uznávania rodičovstva medzi členskými štátmi

Európska komisia prijala návrh nariadenia, ktoré má na úrovni EÚ harmonizovať pravidlá medzinárodného práva súkromného týkajúce sa rodičovstva. Návrh kladie dôraz na najlepšie záujmy a práva dieťaťa. Zabezpečí právnu zrozumiteľnosť pre všetky druhy rodín, ktoré sa nachádzajú v cezhraničnej situácii v rámci EÚ, či už preto, že sa presťahovali z jedného členského štátu do druhého na účely cestovania alebo pobytu, alebo preto, že majú rodinných príslušníkov alebo majetok v inom členskom štáte. Jedným z kľúčových aspektov návrhu je to, že rodičovstvo určené v jednom členskom štáte EÚ by sa malo uznávať vo všetkých ostatných členských štátoch bez nejakého osobitného postupu. V práve Únie, ako ho vykladá Európsky súdny dvor, najmä v oblasti voľného pohybu, sa už stanovuje, že rodičovstvo určené v jednom členskom štáte by sa malo uznávať vo všetkých ostatných členských štátoch, a to na určité účely: prístup na územie, právo na pobyt, nediskriminácia v porovnaní so štátnymi príslušníkmi. To však neplatí pre práva vyplývajúce z vnútroštátneho práva. Nový návrh umožní, aby deti v cezhraničných situáciách mohli využívať práva vyplývajúce z rodičovstva podľa vnútroštátneho práva v takých veciach, ako je dedenie, výživné, právo starostlivosti alebo právo rodičov konať ako zákonný zástupca dieťaťa (v školských alebo zdravotných záležitostiach). Návrh Komisie musí jednomyseľne prijať Rada po porade s Európskym parlamentom. Komisia päť rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia vyhodnotí jeho uplatňovanie členskými štátmi a môže navrhnúť zmeny. 

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku