Komisia schválila slovenskú schému vo výške 50 miliónov eur na podporu poľnohospodárskeho sektora v súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 50 miliónov eur na podporu poľnohospodárstva v súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine. Schéma bola schválená na základe dočasného krízového rámca štátnej pomoci, ktorý Komisia prijala 23. marca 2022 a ktorý bol zmenený 20. júla 2022 a 28. októbra 2022 na základe článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ, uznávajúc, že hospodárstvo EÚ je v tejto chvíli vážne narušené. Pomoc v rámci schémy sa bude vyplácať cez priame granty. Jej výška na oprávneného príjemcu nesmie presiahnuť 50 % oprávnených nákladov, ktoré sa vypočítajú na základe zvýšenia nákladov na zemný plyn a elektrickú energiu vyplývajúceho zo súčasnej krízy, a to do maximálnej výšky 4 miliónov eur. Účelom schémy je poskytnúť finančnú podporu i) poľnohospodárskym spoločnostiam, ktoré skladujú vlastné primárne poľnohospodárske výrobky; a ii) podniky, ktoré združujú tieto spoločnosti a skladujú ich výrobky. Komisia zistila, že slovenská schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom rámci. Konkrétne, že výška individuálnej pomoci i) nepresiahne 50 % oprávnených nákladov v rámci maximálneho stropu pomoci vo výške 4 miliónov eur; a ii) bude poskytnutá pred 31. decembrom 2023. Komisia dospela k záveru, že schéma je potrebná, vhodná a primeraná na nápravu vážnej poruchy fungovania hospodárstva členského štátu v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ a podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom rámci. Na základe toho Komisia schválila toto opatrenie podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci. Viac informácií o dočasnom krízovom rámci a ďalších opatreniach, ktoré Komisia prijala na zmiernenie hospodárskeho vplyvu ruskej invázie na Ukrajinu, nájdete tu. Znenie rozhodnutia, ktoré nemá dôverný charakter, bude sprístupnené pod číslom SA.104872 v registri štátnej pomoci na webovom sídle Komisie pre hospodársku súťaž po vyriešení otázok týkajúcich sa dôvernosti.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku